Close X Button

Mám záujem o webovú stránku!

Dajte nám o sebe vedieť a my vás čo najskôr budeme kontaktovať s ponukou.
Prosím vyplňte správne všetky polia! Ďakujeme za vašu správu. Budeme sa jej čo najskôr venovať.
Objednaj si web
Spoznaj

Naše podmienky používania

Prijatie podmienok


Vaše používanie webovej stránky creativeb.sk podlieha nasledujúcim podmienkam používania. Creativeb.sk si vyhradzuje právo aktualizovať Zmluvné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Obsah webových stránok


Celý obsah dostupný na tejto webovej stránke je dielom creativeb.sk a jeho dodávateľov chráneným autorskými právami. Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšie šírenie tejto webovej stránky, vcelku alebo sčasti, bez písomného súhlasu spoločnosti Creativeb.sk (alebo prípadne dodávateľov) je zákonom výslovne zakázané a môže viesť k prísnym občianskym a trestným sankciám. Prvky webových stránok sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, ochrannou známkou, nekalou súťažou a inými zákonmi a nemôžu byť kopírované alebo napodobňované ako celok ani čiastočne. Žiadne logo, grafika, zvuk alebo obrázok z akejkoľvek webovej stránky Creativeb.sk sa nesmú kopírovať alebo opätovne vysielať, pokiaľ to Creativeb.sk výslovne nepovolí. Porušovatelia budú stíhaní v maximálnej možnej miere. Spoločnosť Creativeb.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia nevyjadrujú nijaké vyhlásenie o vhodnosti informácií alebo obsahu, ktorý obsahuje webová stránka, na akýkoľvek účel. Všetky tieto materiály sú poskytované „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Creativeb.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa webových stránok, vrátane všetkých záruk a podmienok obchodovateľnosti, či už výslovných, implicitných alebo zákonných, vhodnosti na konkrétny účel, názvu a neporušenia právnych predpisov. Spoločnosť Creativeb.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody alebo akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku straty použitia, údajov alebo ziskov, či už v dôsledku zmluvy, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, ktoré vzniknú v dôsledku a v súvislosti s používaním alebo výkonom informácií dostupných z webových stránok. Webová stránka môže obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Na webových stránkach sa pravidelne vykonávajú zmeny a spoločnosť Creativeb.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia môžu na webových stránkach vykonávať vylepšenia a / alebo zmeny kedykoľvek a bez akéhokoľvek upozornenia.

 

Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie


Podmienkou vášho používania webovej stránky je, že nebudete používať webovú stránku na akékoľvek účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami a oznámeniami. Webovú stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo poškodiť akýkoľvek digitálny server Creativeb.sk alebo siete pripojené k ľubovoľnému serveru Creativeb.sk, ani zasahovať do používania a využívania webových stránok inou stranou. Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na webovú stránku, k iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k serveru Creativeb.sk hackerstvom, ťažbou hesiel alebo inými prostriedkami. Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené prostredníctvom webovej stránky.

 

Odkazy na stránky tretích strán


Niektoré odkazy na tomto webe vám umožnia opustiť web Creativeb.sk. Prepojené stránky nie sú pod kontrolou Creativeb.sk a Creativeb.sk nie je zodpovedná za obsah akejkoľvek prepojenej stránky alebo akéhokoľvek odkazu obsiahnutého v prepojenej stránke, ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie týchto stránok. Creativeb.sk nezodpovedá za webové vysielanie ani za inú formu prenosu prijatého z akejkoľvek prepojenej stránky. Creativeb.sk vám poskytuje tieto odkazy iba ako pomôcku a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že Creativeb.sk podporuje odkazovanú stránku.

Potrebujete novú

web stránku?
Zaujala Vás naša ponuka a mali by ste záujem o naše služby? Máte pre nás zaujímavý projekt? Neváhajte a predbehnite vašu konkurenciu! Mám záujem o webovú stránku